Skjeggkre

Kjøper kan ha krav på prisavslag og erstatning

Hva har du krav på ved forekomst av skjeggkre?

Skjeggkre er kanskje en av de hyppigst omtalte mediasakene i slutten av 2018. Dette skyldes i stor grad at Protector Forsikring har fjernet dekning for skjeggkre fra vilkårene, i tillegg til at det pågår en rekke rettssaker som gjelder disse skadedyrene.

Reklamasjonsportalen har publisert en rekke artikler om hvordan du skal få det du har krav på i forbindelse med større forekomst av skjeggkre.

Hva er skjeggkre?

Skjeggkre, ctenolepisma longicaudata på latin, er et insekt som trives rundt steder med høy luftfuktighet. De overlever også i tørrere deler av boligen. De sprer seg enkelt fra leilighet til leilighet, og kan bestå i ca sju år. Insektene formerer seg raskt.

Det er en pågående diskusjon i alle medier om skjeggkre anses å være skadelige for boligen, og om de oppfyller lovens vilkår for mangel. Med andre ord, diskusjonen går ut på om en kjøper kan kreve prisavslag og erstatning om skjeggkre har manifestert seg i boligen.

Skjeggkre ble oppdaget relativt nylig. Insektene ble avdekket som et skadedyr først i 2013. Bekjempelse anses som en komplisert og tidkrevende prosess.

Skjeggkre = mangel?

I en fersk avgjørelse avsagt av Oslo tingrett kom retten til at skjeggkre utgjorde et verdiminus på ca 10 %.

I saken hadde kjøper kjøpt en bolig som var nyoppført i 2013, og hadde betalt kr 3 550 000 i kjøpesum.

Kjøperen avdekket forholdet kort tid etter overtakelse, og reklamerte umiddelbart. Kjøperen fremsatte krav om prisavslag og erstatning, noe selgeren avviste.

De fagkyndige i saken konkluderte med at det var en større forekomst av skjeggkre, og at skadedyrene nok hadde manifestert seg i boligen før overtakelse.

Retten kom til at leiligheten utvilsomt var i “vesentleg ringare stand” enn det kjøperen kunne forvente seg ut i fra kjøpesum og omstendighetene for øvrig. Det ble lagt vekt på andelen av skjeggkre, da en større forekomst kunne skape betydelig ubehag for kjøperne.

Retten kom til at leiligheten utvilsomt var i «vesentleg ringare stand» på grunn av skjeggkre

Prisavslag på grunnlag av skjeggkre?

I ovennevnte dom kom retten frem til at prisavslaget måtte fastsettes skjønnsmessig, herunder at omsetningsverdien ble redusert med 10 % i den aktuelle leiligheten.

Kjøper fikk med andre ord tilkjent kr 355 000 i prisavslag.

Kjøperen fikk også medhold i kravet om erstatning, dvs. kostnader tilknyttet de fagkyndiges arbeid (f.eks takstmenn).

Det er ikke dermed sagt at alle forekomster av skjeggkre vil utløse krav på prisavslag – du må få saken vurdert av fagkyndige.

Det er ikke dermed sagt at alle forekomster av skjeggkre vil utløse krav på prisavslag – du må få saken vurdert av fagkyndige.

Har du en sak?

Det er ikke enkelt for en lekmann å avgjøre om det er en sak å fare videre med. Dersom du ikke reklamerer innen rimelig tid kan du også tape kravet.

Få saken din vurdert av Reklamasjonsportalens advokater. Via Advokatfirmaet Nova DA er portalen tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris (230 advokater fordelt på 17 kontorer).

Våre advokater har spisskompetanse, som betyr at de til daglig jobber med et stort volum av reklamasjonstvister, og har et bredt nettverk av fagkyndige. Vi kjenner samtidig godt til eierskifteforsikringsselskapene, og kan raskt vurdere om du har en sak.

Vi tilbyr en vederlagsfri førstegangsvurdering – bruk kontaktskjemaet nedenfor.

Les vår artikkel om hva det har å si at Protector har fjernet dekning for skjeggkre.

Les også vår artikkel om reklamasjon – Reklamasjonsportalens komplette guide til reklamasjon.

Kontakt oss nå!

Oppsummert

Skjeggkre anses som oftest å være en mangel

Det tilkjennes relativt store prisavslag pga skjeggkre

Få dekket sakkyndige kostnader (erstatning) pga skjeggkre

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo