Seier i Høyesterett –

gunstige verneregler for flere

Reklamasjonsportalens advokat bistod fester til seier mot Norges største grunneier gjennom alle rettsinstansene

medhold i Høyesterett – viktig avklaring av lovens vilkår!

Høyesterett ga medhold i at de gunstige reglene for fritidshus i tomfesteloven også gjaldt for andre enn private festere.

Høyesterett slo fast at det ikke avgjørende hvem festeren er – det betyr at sameier, foreninger og andre former for sammenslutning skal nyte godt av vernereglene i tomtefesteloven.

Vi i Reklamasjonsportalen er svært fornøyd på vegne av de ca 300 000 festerne i Norge.

Ny avgjørelse avsagt av Høyesterett – dommen supplerer til Rt. 2013 s. 504

Høyesterett avsa dom 15. september 2017. Denne avgjørelsen har betydning for en rekke festeforhold – særlig i de tilfeller hvor festeren mottar krav om økning i festeavgift. Videre vil nok disse vernereglene også gjelde ved retten til innløsning – slik at også andre enn private festere kan kreve innløsning av fritidshus.

Reklamasjonsportalens advokat Aki Johannes Viitala bistod jeger- og fiskerforeningen gjennom prosessen, og foreningen fikk medhold fullt ut i Høyesterett.

Denne foreningen har i flere tiår hatt festeforhold med Statskog. For ordens skyld påpekes det at Statskog SF er et statseid foretak, samt Norges mest erfarne og største bortfester.

Hva gjaldt saken?

I korte trekk kan saken oppsummeres til at det statseide foretaket nektet foreningen nedreguleringen av festeavgift i over 10 år – herunder også hva gjelder krav om innløsning av tomten.

Dette var en sak hvor David møtte Goliat, men Reklamasjonsportalens klient vant frem med sitt krav. Fester fikk tilbake ca kr 700 000 m.m.

Hva er avgjørende for at det skal være et fritidshus?

Det prinsipielle spørsmålet i tvisten var om hyttene på tomten skulle anses som fritidshus i henhold til tomtefesteloven, noe som i så fall medførte at festeren hadde et sterkere vern.

Bortfester anførte at foreningen og dens medlemmer ikke innehar et tilsvarende vern som private eiere. Videre ble det anført at hyttene ikke var alminnelige fritidshus, men heller skulle bli ansett som «foreningshytter»

Foreningen anførte på sin side at det avgjørende er formålet med festeavtalen – ikke hvem som er fester. Det prinsipielle standpunktet var at «fritidshus»-begrepet skulle anvendes og forstås likt i samtlige av tomtefestelovens bestemmelser.

Høyesterett sa seg enig i vår vurdering – det avgjørende var det opprinnelige formålet med festeavtalene.

Høyesterett sa seg enig i vår vurdering – det avgjørende var det opprinnelige formålet med festeavtalene.

Formålet i denne saken var å gi et velferdstilbud for foreningens medlemmer – uten økonomisk fortjeneste. Etter vår vurdering må resultatet bli det samme om festeren hadde vært et sameie eller en bedrift.

Hva endte saken med?

Foreningen fikk medhold på alle punkter – festeavgiften ble nedregulert, overskytende innbetalt festeavgift ble tilbakebetalt og alt av sakskostnader ble erstattet av Statskog SF.

Fester fikk tilbake nærmere kr 700 000. Dersom saken hadde hatt motsatt utfall, ville kostnadene med festeavgifter ut festetiden vært i millionklassen.

Saken innebærer at det er et stort antall festere som kan ha krav på nedregulering og/eller innløsning. Ikke betal mer enn det bortfester har krav på.

Les gjerne våre artikler om innløsning og innløsningssum:

Du kan bli eier av eiendommen – krev innløsning

Innløsningssum – ikke betal mer enn du må

Få hjelp – kontakt oss nå

Har du møtt veggen med bortfester (grunneier)? Ikke nøl med å ta kontakt – Reklamasjonsportalen bistår deg gjerne.

Ovennevnte sak er omtalt i Estate-Media.

(Reklamasjonsportalen presiserer: Advokat Viitala håndterte tvisten mens han var ansatt i Langseth Advokatfirma DA. Øvrige advokater nevnt i Estate-artikkelen er ikke tilknyttet Reklamasjonsportalen. Adv. Viitala har senere tiltrådt som partner i fast eiendomsavdelingen til Advokatfirmaet Nova DA)

Kontakt oss nå!

Oppsummert

Det avgjørende er ikke hvem som er fester, men hva som var festeformålet.

Reklamasjonsportalen har bistått i saker som har avklart korrekt avvendelse av tomtefesteloven

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo