Heve håndverkeravtale – hva må til?

Forsinkelse av vesentlig betydning eller vesentlig forfeilet arbeid.

Når kan jeg heve avtalen med min håndverker? 

Hei, jeg har et spørsmål om heving. Vi har engasjert håndverker til å utføre murerarbeidet på boligtomten min. Arbeidene gjaldt oppføring av hagemur, støttemur og muring av en trappeadkomst. Vi har kun inngått en muntlig avtale.

Nå har vi avdekket frostsprengningsskader i betongen på flere av murene. Murene er forsøkt utbedret, med både delvis riving og ny oppføring. Jeg ønsker nå å heve avtalen – har jeg anledning til å si meg fri fra avtalen?

Skriftlig avtale

Det første vi ønsker å påpeke, kanskje i etterpåklokskapens navn eller evt. for fremtiden, at du inngår alle håndverkeravtaler skriftlig. En muntlig avtale er like bindende, men det er ofte svært vanskelig saker å dokumentere dine anførsler. Det blir ofte et kaos av “ord mot ord”-anførsler.

Heving – to grunnlag

En kan heve en håndverkeravtale på to alternative grunnlag. Heving kan enten bero på forsinkelse eller mangel.

Det kan heves på to alternative grunnlag. Heving kan enten bero på forsinkelse eller mangel.

Heving – forsinkelse

Det ene hevingsgrunnlaget er forsinkelse. Det må foreligge en forsinkelse av vesentlig betydning. Det må foretas en konkret helhetsvurdering for å avgjøre om forsinkelse i ditt tilfelle oppfyller vilkåret i bestemmelsen.

Sentrale vurderingstema er:

  • type tjeneste
  • forsinkelses varighet
  • forbrukerens planer
  • hva er avtalt

En må videre vurdere om det er et like godt utfall for forbrukeren ved å opprettholde avtalen og heller kreve prisavslag og erstatning.

Heving – mangel

Vilkårene for heving på grunnlag en mangel fremgår av håndverkertjenesteloven § 26. Det fremgår av loven at heving kan påberopes dersom “formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen”.  Heving er i loven gitt som et alternativ til prisavslag – naturlig nok gitt at vilkårene for prisavslag er oppfylt.

Vesentlig forfeilet betyr at mangelen er av en så alvorlig karakter at forbruker (her: deg) ikke kan nyttiggjøre seg av de håndverkertjenestene som er ytt. Det må alltid foretas en samlet vurdering av tjenestene, selv om det er gitt flere oppdrag i tillegg til den muntlige avtalen etter hvert som arbeidene skred frem.

Hevinger imidlertid det alvorligste tiltaket en forbruker kan påberope seg. Derfor må det foretas en konkret helhetsvurdering om forbrukeren kan få gjenopprettet de økonomiske konsekvensene av kontraktsbruddet ved prisavslag, og om heving vil ramme tjenesteyteren hardere ettersom han kanskje ikke kan få tilbakeført noe av ytelsen.

Lignende sak i rettspraksis

Lagmannsretten hadde en lignende sak til vurdering, hvor retten konkluderte med at det var vanskelig å nå frem med hevingskravet dersom formålet med tjenestene ikke hadde forfeilet som følge av mangelen. Det vil si, at selv om f.eks murerarbeider må utbedres. kunne likevel deler av arbeidene brukes i det videre.

Følgelig fikk forbrukeren i den saken ikke medhold i kravet om heving, men prisavslag.

Dette er imidlertid en konkret vurdering fra sak til sak – i noen tilfeller er det mer klart at hevingsvilkårene er oppfylt.

Konkret vurdering fra sak til sak – i noen tilfeller er det mer klart at hevingsvilkårene er oppfylt.

Husk å reklamere rettidig

Riktig og rettidig reklamasjon er avgjørende for å nå frem med kravet ditt. Les gjerne Reklamasjonsportalens enkle og komplette reklamasjonsguide.

Få hjelp av advokat

Få bistand fra Reklamasjonsportalens advokater til å vurdere hva du har krav på. Vi gir deg en vederlagsfri førstegangsvurdering. Deretter kan vi bistå deg med å fremme krav om prisavslag, erstatning og/eller heving overfor håndverkeren.

I disse sakene får forbrukeren normalt innvilget rettshjelpsdekning hos forsikringsselskapet. Da blir din andel kun 20 % av regningen, med tillegg av egenandel (normalt på kr 3000/4000). Dekningen er begrenset til enten tvistesum eller maksimalt kr 100 000 hos de aller fleste forsikringsselskap.  

Kontakt oss i dag!

Oppsummert

Det skal mye til for å heve en håndverkeravtale, men det er ikke umulig

Reklamer rettidig (innen rimelig tid) og hold deg til e-post/brev.

Sørg for en skriftlig avtale, hvor alle vilkår fremkommer klart.

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo