Naboens håndverker skadet min bolig

Hvordan skal du kreve erstatning, og fra hvem?

Kreve erstatning fra naboen

Hei, naboens håndverker har forvoldt skade på min eiendom. Naboen skulle pusse opp i boligen hans, som er seksjonen under min. Det skulle gjøres endringer i planløsningen, men håndverkeren kom i skade til å fjerne en bærevegg. Dette har ført til skjeve gulv og setningsskader i min bolig. Vi kan heller ikke se at vi har fått noe nabovarsel om arbeidene som skulle gjøres.

Hvordan, og ikke minst til hvem, skal jeg rette kravet mot da håndverkerens arbeid førte til skade i min bolig?

Normal situasjon

Dette er en situasjon som skjer relativt ofte, og kan føre til store krav om erstatning.

Vi mottar stadig henvendelser fra seksjonseiere som har opplevd lignende situasjoner. De har regelmessig havnet i en «limbo» av brevutveksling– dvs. at de har slitt med å vinne frem med kravet sitt. Dette skyldes ofte at en ikke vet hvordan kravet skal fremmes, eller hvem kravet skal sendes til.

I denne artikkelen illustrerer vi en korrekt fremgangsmåte.

Søknadsplikt for vesentlige endringer

Arbeidet naboen har igangsatt, dvs. endring av planløsning, er normalt søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Etter lovens bestemmelser er vesentlige endringer og vesentlige reparasjoner søknadspliktige.

Etter lovens bestemmelser er vesentlige endringer og vesentlige reparasjoner søknadspliktige.

Søknadspliktige endringer vil normalt omfatte oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg.

Bestemmelsen skal etter gjeldende rett forstås slik at større ombyggingsarbeider omfattes av bestemmelsen, mens ren oppussing faller utenfor. Om endringen skal anses å være «vesentlig» etter loven beror på en konkret helhetsvurdering av omfang og kompleksitet.

Normalt vil et inngrep i bærende og/eller andre konstruksjoner av vesentlig betydning for sikkerhet m.m omfattes av lovens begrep. Da tillatelse er påkrevd, vil det medføre at gjennomføringen av tiltaket kan være ulovlig.

Når arbeider er utført uten forutgående søknad har kommunen som hovedregel plikt til å forfølge ulovligheten.

Tiltakshaver (naboen) kan pålegges å rette ulovligheten, og pålegges tvangsmulkt etter om retting ikke foretas.

Eierseksjonsloven

Definisjoner:
Seksjonseierne har en rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer – denne retten er nærmere beskrevet i eierseksjonsloven. Etter loven har seksjonseieren en eksklusiv bruksrett til egen bruksenhet.

Videre er fellesarealer definert som delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene er å anse som fellesareal.

fellesarealer er definert som delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene er å anse som fellesareal.

Da fellesarealer skal tjene til alle sameiernes felles bruk, må den enkeltes bruk av fellesarealer avpasses i forhold til de øvrige sameiere.

Bruken av fellesarealene må etter dette ikke medføre at øvrige seksjonseiere påføres «skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte», jf. eierseksjonsloven § 25 annet ledd.

De bærende konstruksjonene innenfor den enkelte seksjons bruksenhet er å regne som fellesareal i relasjon til eierseksjonslovens bestemmelser.

Krav om retting og erstatning

Ved en ombygging som har medført øvrige seksjoner skade, har naboen disponert over fellesarealene i strid med den faktiske råderetten som er gitt i eierseksjonsloven.

Fellesarealet skal forvaltes av sameierne i fellesskap, og naboen har ved å fjerne bæreveggen normalt gått utover sin faktiske råderett.

Fjerning av bæreveggen kan derfor å anse som et ulovlig inngrep i fellesarealene. Av betydning er det også at inngrep i bæresystemer er et søknadspliktig tiltak, samt at bærevegger i konstruksjonen ikke skal fjernes uten at tiltaket er prosjektert.

Hovedregelen er å kreve retting av de oppståtte skadene i medhold av eierseksjonsloven.

Hovedregelen er å kreve retting av de oppståtte skadene i medhold av eierseksjonsloven.

Ved manglende retting og dekking av utbedringskostnader, vil en normalt kunne kreve erstatning for å få skadene utbedret.

Advokater med spisskompetanse

Disse sakene er normalt ikke enkle, og krever fagkyndig bistand både i form av juridisk og byggeteknisk fagkunnskap. Få en trygg behandling av saken din med bistand fra en av våre eiendomsadvokater. Vi har spisskompetanse i å få det du har krav på, og til en konkurransedyktig pris.

Kontakt oss nå!

Oppsummert

Hovedregelen er å kreve retting av de oppståtte skadene i medhold av eierseksjonsloven.

Manglende retting vil føre til krav om erstatning

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Kan det reklameres på? Er det brudd på avtalen? Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater.   

Kontaktinformasjon

E-post ajv@novalaw.no Telefon 416 50 321  www.reklamasjonsportalen.no  

Postadresse Advokatfirmaet Nova DA  Postboks 1807 Vika 0123 Oslo Besøksadresse Roald Amundsens gate 6  0160 Oslo