Er håndverkeren forsinket med arbeidet?

Reklamer rettidig. Du kan kreve å få arbeidet utført.

Hva kan jeg kreve av en håndverker som ikke gjorde ferdig arbeidet?
Hei, jeg engasjerte et håndverkerfirma til å renovere store deler av boligen min. Jeg har betalt hele vederlaget på kr 1 200 000, men det gjenstår fortsatt ca ⅓ av arbeidet.

Håndverkeren gir meg tvetydige svar, og ingen sluttdato. De nekter å forholde seg til meg skriftlig. Jeg ser nå av avtalen at det ikke er avtalt noe om start- og sluttdato.

Har jeg krav på noe? Arbeidet er ikke ferdigstilt, og utført arbeid ser mangelfullt ut. Hvilket ansvar har håndverkeren her?

Håndverkeren forlater arbeidsplassen

Det ser ut til at du har havnet i en traust situasjon – særlig ettersom du allerede har betalt hele vederlaget. Det finnes en rekke solide håndverkere rundt om i Norge, men dessverre opplever vi stadig at det finnes noen “råtne egg i kurven”.

Situasjon du opplever er ikke unik; arbeidet igangsettes av håndverker, og samarbeidet går relativt smertefritt i startfasen. Deretter begynner det ofte med at håndverkeren spør om en rekke større innbetalinger, gjerne i kontakter, for å kjøpe materialer.

Dernest opplever vi stadig at håndverkeren må ta seg av noen hasteoppdrag i mellomtiden, og tilslutt kommer vedkommende ikke tilbake. De etterlater seg ofte arbeid som ikke er ferdigstilt, og bak det arbeidet som er utført skjuler det seg ofte en rekke mangler.

Det viser seg som hovedregel at håndverkeren som “stikker av” ikke har utført arbeidet fagmessig og i tråd med byggetekniske forskrifter.  

Nedenfor beskriver hva som anses å være det viktige, og ikke minst riktige, steg mot en håndverker som ikke ferdigstiller sitt arbeid.

Se også vår artikkel om uforventet høy regning fra håndverker: 
Høy regning fra håndverker? Dette må du være klar over

Reklamasjon – hold deg til skriftlige

Reklamasjonsportalen opplever mange som forholder seg kun til tlf. samtaler i korrespondansen med håndverkerfirmaet. Vi anbefaler at korrespondansen i all hovedsak gjøres skriftlig. Dette vil kunne være behjelpelig med å bygge opp din sak i etterkant, ettersom innholdet i tlf. samtaler blir ofte bestridt av håndverkerfirmaet.

Det er viktig at forbrukeren (du som engasjere håndverker) husker å reklamere. Dersom du oppdager at det foreligger en forsinkelse eller mangelfullt arbeid – send en reklamasjon på dette.

I saker som denne opererer man ofte med to reklamasjoner, som normalt kommer “etter hverandre” tidsmessig. Først sendes det en såkalt nøytral reklamasjon. Denne e-posten/brevet beskriver hva du har avdekket av forhold, at du reklamerer og evt. hva du krever.

Et eksempel er at forbrukeren avdekker mangelfullt arbeid og reklamerer på dette med krav om retting, evt. prisavslag.

Vi minner om at reklamasjoner må gjøres innen rimelig tid. Rimelig tid er normalt ca 2 mnd fra forholdet ble oppdaget, men dette kan variere fra sak til sak.

Deretter sendes en spesifisert reklamasjon. Her vil du som forbruker gi en grundigere redegjørelse for de forhold som er avdekket, samt fremsette et mer konkret krav. Dette brevet skal enkelt sagt ha mer “kjøtt på beinet” enn en nøytral reklamasjon. Det vanlige er å engasjere en fagkyndig til å vurdere forholdet som er avdekket, årsakssammenheng, samt estimere utbedringskostnader. Det er disse forhold du skal redegjøre for i den spesifiserte reklamasjonen.

Krav ved forsinkelse og mangel

Dersom håndverkeren er forsinket 

Du som forbruker er godt vernet av håndverkertjenesteloven ved forsinkelse. Dersom håndverkeren ikke har ferdigstilt arbeidet innen avtalt tid, og dette ikke skyldes forhold på din side, utløses en rekke krav en forbruker kan påberope seg.  

Du kan i slike tilfeller påberope deg følgende:

  • holde tilbake vederlag
  • kreve tjenesten utført,
  • heve avtalen eller
  • kreve erstatning.

Det krever imidlertid at du har reklamert innen rimelig tid etter at du fikk kjennskap om forsinkelsen.

Mangel

Loven legger også opp til et godt vern i tilfelle det avdekkes mangler med det arbeidet håndverkeren har utført.

Dersom det foreligger mangelfullt arbeid, vil det også her utløses en rekke krav som forbrukeren kan rette mot håndverkeren.

En forbruker vil normalt kunne:

  • holde tilbake betaling,
  • kreve mangelen rettet,
  • kreve prisavslag,
  • heve avtalen og /eller
  • kreve erstatning

I dette tilfelle er det nærliggende å tro at du kan påberope deg å få manglene rettet, evt. kreve prisavslag og erstatning. Prisavslaget skal i så fall dekke utgiftene ved å engasjere en annen håndverker til å utføre arbeidet.

Erstatning på sin side vil normalt kunne dekke kostnader du har hatt til fagkyndige. Ettersom vi får dette spørsmålet relativt ofte, påpekes det også her at forbrukere ikke kan kreve  erstatning for misnøye, «bryderi» eller annet lignende forhold. Vi kan imidlertid se på mulighetene for å kreve erstatning for eksempelvis tapt leieinntekt.

Dersom noe av arbeidet ikke er utført fagmessig og etter byggetekniske forskrifter, vil det kunne foreligge en mangel som gir deg anledning til å kreve f.eks prisavslag og erstatning. Vi må imidlertid få engasjert en fagkyndig til å vurdere samtlige forhold, se nedenfor.

Fagkyndig og juridisk bistand

Det er viktig å få engasjert en tredjepart til å vurdere arbeidet. Vedkommende bør motta et mandat utarbeidet av en erfaren advokat, slik at forhold vurderes på riktig måte.

Reklamasjonsportalen kan bistå med å finne en fagkyndig til å vurdere forholdene dersom du ønsker det. Du blir oppført som rekvirent, og regningen betales av deg (du vil få refusjon av forsikringsselskapet på 80 %).

Den fagkyndige skal vurdere hva som er utført/ikke utført av arbeid, om det arbeidet som er utført er fagmessig og i tråd med de byggetekniske krav, samt estimere utbedringskostnader (hva vil det koste for å utbedre/ferdigstille arbeidet)

Har din håndverker latt deg stikken, og ikke ferdigstilt avtalt arbeid? Har du betalt vederlag, og ikke mottatt de avtalte tjenestene? Snakk med oss – vi har noen av Norges mest kompetente forbrukeradvokater hva gjelder håndverkertvister.

Kontakt Reklamasjonsportalen – få det du har krav på. Første telefonmøte / møte på kontoret er vederlagsfritt

Kontakt oss i dag!

Oppsummert

Hold tilbake vederlag og krev arbeidet utført.

Reklamer rettidig (innen rimelig tid) og hold deg til e-post/brev.

Sørg for en skriftlig avtale, hvor alle vilkår fremkommer klart.

Naboens håndverker skader min bolig

Din bolig har blitt skadet mens naboens håndverker utførte sitt arbeid. Hvordan skal du gå frem med å kreve erstatning?

Toppblogger tapte skjeggkresak – hva skjedde?

Funkygine tapte skjeggkresak i tingretten. Mange kjøpere lurer nå på hvilken betydning dette har for sakene sine. Toppbloggeren var for sent ute med å reklamere. Les mer her.

Vernereglene i tomtefesteloven (publikasjon)

Advokat Aki Viitala ble bedt om å kommentere vernereglene i tomtefesteloven for Norges største advokatnettverk, Eurojuris. Det har ikke alltid vært like klart i hvilken grad og hvor ofte bortfester kan regulere festeavgiften.

Regulering av festeavgift

Hvordan kan grunneier regulere festeavgiften? Det finnes klare rammer for hva grunneier kan kreve i festeavgift – regulering skal skje i samsvar med pengeverdien og/eller «engangsløft» ved forlengelse.

Hevd av veirett – rett til å bruke veien!

Våre advokater vurderer raskt om du kan hevde veirett.

Vi tilbyr vederlagsfri førstegangsvurdering, og kommer raskt i gang med spesialister.

Eiendomshevd – er jeg eier av eiendommen?

Har du brukt en eiendom som din egen i over 20 år? Vært i god tro om at bruken var berettiget? Selv om du har møtt motstand, kan du nå hevde eiendomsrett hvis vilkårene er oppfylt.

Heve håndverkeravtalen – hva må til?

Les hva som må til for å heve avtalen! Det skal normalt mye til for å heve en håndverkeravtale. I de fleste tilfeller kan du likevel ha krav på prisavslag og erstatning.

Nytt fra retten – skjeggkre førte til stort prisavlag

Selger dømt til å betale kr 660 000 prisavslag pga skjeggkre. Kjøper vant ikke frem med krav om heving eller erstatning – les vår gjennomgang av avgjørelsen.

Protector kutter i dekning – skjeggkre faller utenfor!

Forsikringsselskapet endrer vilkårene – du taper likevel ikke kravet ditt

Skjeggkre kan føre til prisavslag og erstatning

Kun et irritasjonsmoment eller grunnlag for prisavslag og erstatning?

Kontakt oss

Reklamasjonsportalen hjelper deg å få det du har krav på.

Vederlagsfri førstegangsvurdering.

Reklamasjonsportalen

Reklamasjonsportalen.no driftes av partner og advokat Aki Johannes Viitala hos Advokatfirmaet Nova DA. Advokatfirmaet Nova Da er medlem av Eurojuris, som er Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 230 advokater. 

 

Kontaktinformasjon

E-post
ajv@novalaw.no

Telefon
416 50 321 

www.reklamasjonsportalen.no

 

 

Postadresse
Advokatfirmaet Nova DA 
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo

Besøksadresse
Roald Amundsens gate 6 
0160 Oslo